Regulamin

Utworzony 28.08.2014r. (ostatnia modyfikacja: 08.10.2018r.)

1. Wstęp

1.1. Niniejszy regulamin określa: zasady przesyłanych wycen, warunki składania zamówień, zasady składania reklamacji, zwrot towaru oraz rezygnacji z zamówienia.

1.2. Właścicielem marki Reflect, domeny www.reflect.pl oraz usług świadczonych w imieniu Reflect, jest firma OpenGift.pl s.c. Szymon Frieske, Paweł Frieske z siedzibą w Poznaniu przy ul. Naramowicka 266 B, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania. NIP: 972-128-33-69, REGON: 369307712. Konto bankowe: 65 1140 2004 0000 3002 7739 9211 (Bank: mBank).

1.3. Wszystkie informacje o produktach i usługach podane na stronie www.reflect.pl, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.4. Definicje:
a) Sklep internetowy – sklep internetowy Reflect.pl dostępny pod adresem www.reflect.pl
b) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
c) Reflect – sprzedawca – Szymon Frieske prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą OpenGift.pl s.c. Szymon Frieske, Paweł Frieske z siedzibą w Poznaniu przy ul. Naramowicka 266 B, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania. NIP: 972-128-33-69, REGON: 369307712.
d) Klient – wyłącznie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą
h) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu z Reflect.pl,
i) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
j) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Reflect.pl,
o) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Reflect.pl, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Klientowi automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym
1.5. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Reflect.pl polegają na:
a) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez złożenie zamówienia,
b) kontakt z Reflect.pl za pośrednictwem formularza kontaktowego,
c) prowadzeniu Newslettera.


2. Zasady przesyłania wycen

2.1. Wszystkie wyceny w imieniu firmy Reflect są wysyłane wyłącznie ze skrzynek firmowych w domenie Reflect.pl

2.2. Reflect dokonuje całkowicie bezpłatnie wycen zamówień. Klient po otrzymaniu wyceny w żaden sposób nie jest zobowiązany do skorzystania z usług firmy Reflect. Nadesłana wycena ważna jest przez okres 14 dni kalendarzowych od momentu jej wysłania. Wycena nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

2.3. Reflect zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany ceny realizacji danego zamówienia względem ceny podanej w wycenie. O przyczynie i zmianie ceny klient musi zostać poinformowany przed przystąpienie do realizacji zamówienia. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z zamówienia.


3. Warunki składania zamówień

3.1. Klientami Reflect mogą być wyłącznie osoby prawne, osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wyposażonych w zdolność do czynności prawnych.

3.2. Do realizacji zamówienia pracownik firmy Reflect przystąpi wówczas gdy:
a) Klient prześle wiadomość e-mail lub osobiście przekaże pełne zamówienie ze wszystkimi wytycznymi, szczegółami zamówienia (m.in. wypisaną rozmiarówka, wybraną odzieżą wraz z krojami, kolorystyką, wielkością nadruków, umiejscowieniem nadruków) oraz poprawnie przygotowanymi plikami graficznych do znakowania (w przypadku znakowania sitodrukiem, termotransferem, haftem komputerowym, folią flex, flexem lateksowym konieczne zalecane są pliki graficzne zapisane wektorowo),
b) Klient dokona pełnej przedpłaty za zamówienie i zostanie ona zaksięgowana na koncie Reflect. Przystąpienie do realizacji zamówienia bez spełnienia powyższych punktów jest nie możliwe. 

3.3. Termin realizacji podany przy wcześniejszej wycenie będzie liczony od momentu spełnienia obu punktów w paragrafie 3.2

3.4. W przypadku wcześniejszej realizacji zamówienia Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przez pocztę elektroniczną lub telefonicznie.

3.5. Reflect nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku opóźnienie realizacji zamówienia, jeśli opóźnienie nie będzie dłuższe niż 5 dni robocze.

3.6. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Klientowi przez Reflect w formie wiadomości e-mail.

3.7. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.6 niniejszego paragrafu.

3.8. Klientowi nie przysługuje możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia, kiedy zamówienie dotyczy znakowania.

3.9. Dostawa zamówionych towarów lub usług odbywa poprzez firmy kurierskie, będące stroną trzecią. Firma kurierska zastrzega sobie prawo dostarczenia przesyłki na trzeci dzień roboczy od momentu jej nadania przez Reflect, jednak w większości przypadków przesyłki dostarczane są na drugi dzień roboczy od momentu nadania. Nie dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską na drugi dzień roboczy od dnia nadania przesyłki, nie upoważnia Klienta do żądania odszkodowania lub składania reklamacji. W przypadku wybrania dodatkowych płatnych opcji kurierskich (dostawa do godziny 10.00, dostawa do godziny 12.00, dostawa na sobotę między godziną 10.00 a 12.00), firma kurierska zastrzega sobie prawo ich nie zrealizowania bez podawania przyczyny, zarówno przed jak i po przyjęciu dyspozycji. W przypadku nie zrealizowania dodatkowej opcji Klient ma wyłącznie prawo do zwrotu kosztów dodatkowej opcji, bez możliwości żądania odszkodowania lub składania reklamacji. Prosimy o uwzględnieniu powyższego podczas dokonywania zakupu.

3.10 W przypadku wybrania opcji „Odbiór osobisty” Klient zobowiązuje się odebrać zamawiany towar w przeciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia możliwości odebrania zamówienia (potwierdzenie wysyłane jest w formie wiadomości e-mail). Zamówienia nieodebrane w ciągu wyznaczonego czasu będą odsyłane na koszt klienta, na adres z faktury VAT. Do odbioru osobistego klient musi znać numer zamówienia lub posiadać przy sobie fakturę, jeśli jest to zlecenie do obioru przez kuriera, również będzie wymagany numer zamówienia. Towar nie zostanie wydany w przypadku braku powyższych informacji.

3.11 Klient oświadcza, że posiada pełne prawa autorskiej oraz majątkowe do projektu graficznego/logotypu, który przekazuje Reflect, celem wykonania nadruku lub haftu. Reflect nie dokonuje weryfikacji powyższego oświadczenia i przyjmuje je zawsze jako prawdziwe.

3.12 W Reflect nie ma możliwości zwracania zamówionego towaru. 

3.13 Faktury pro forma jak i faktury VAT wysyłane są drogą poczty elektronicznej na wskazany przez klienta adres.

3.14 Firma Reflect oferuje bezpieczne płatności na stronie.


4. Zasady składania reklamacji

4.1. Każdemu klientowi przysługuje prawo składania reklamacji w aspekcie niepoprawnie wykonanego zamówienia w ciągu 14-stu dni od odebrania towaru. W celu złożenie reklamacji należy wysłać wiadomość e-mail na adres: reklamacje@reflect.pl lub wystosować odpowiednie pismo na adres korespondencyjny. W wiadomości musi znaleźć się pełny opis reklamowanego towaru wraz z dokładnym opisem czego dotyczy reklamacja.

4.2. Zamówienie może podlegać reklamacji tylko i wyłącznie jeśli odchył wielkościowy, kolorystyczny, gramatury oraz kroju odzieży będzie większy niż +/- 5%, zaś odchył umiejscowienia, dokładność odwzorowania wzoru, kolorystyczny oraz wielkościowy nadruku wykroczy poza zakres +/- 10%. Powyższe obostrzenie jest wynikłe ze skomplikowanego procesu produkcyjnego.

4.3. Odpowiedź na reklamacje Klienta zostanie wysłana w ciągu 7 dni roboczych.

4.4. O pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji będzie decydował Kierownik Działu Obsługi Klienta.

4.5 Klient ma prawo reklamować wyłącznie niepoprawnie wykonany nadruk lub uszkodzoną odzież reklamową. Część towaru, która nie posiada wad nie może zostać zwrócona.

4.6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Kierownika Działu Obsługi Klienta wykonana zostanie naprawa reklamowanego towaru, a jeśli naprawa nie będzie możliwa, warunki rekompensaty zostaną ustalone indywidualnie. (rabat lub zwrot poniesionych kosztów przez klienta). 

4.7. Klientowi nie przysługuje prawo reklamowania błędnie wykonanego znakowania na odzieży w przypadku gdy zdobienie będzie wykonywane na towarze klienta. Jest to spowodowane podwyższonym ryzykiem związanym z nieznajomością materiału, na którym będzie wykonywany nadruk, co wiąże się z możliwością różnego rodzaju uszkodzeń (np. przypalenia materiału podczas wygrzewania nadruku w prasach transferowych lub w tunelach suszących).

4.8 W przypadku powierzania towaru Klienta do oznakowania, Reflect zastrzega sobie możliwość uszkodzenia do 2 szt. w przypadku zamówienia do 100 sztuk, oraz 2% uszkodzenia z łącznej liczby sztuk w przypadku zamówienia powyżej 100 sztuk, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu.

4.9 Reflect zastrzega sobie prawo do dostarczenia +/- 5% mniejszej ilości sztuk względem pierwotnego zamówienia. Jest to podyktowane ryzykiem uszkodzenia znakowanej odzieży po kalibracji maszyn do konkretnego zamówienia. Brakujące sztuki zostaną uwzględnione w korekcie do faktury, a zwrot płatności zostanie przesłany na konto bankowe zamawiającego.


5. Zasady przyjmowania odzieży klienta

5.1. Towar zawsze musi zostać przeliczony, a kosztem przeliczenia obciążony jest klient. W przypadku odzieży do 100 szt kwota wynosi 50 zł netto, natomiast każda kolejna sztuka to opłata dodatkowa 10 groszy netto/szt.

5.2. Za przechowywanie towaru klienta, który dotarł do firmy bez wcześniejszej zgody pracownika firmy Reflect, klient będzie obciążony kwota 100 zł netto/dzień pod warunkiem, że klient wcześniej dokonywał zamówienia w grupie Reflect. Jeśli towar jest wysłany przez klienta, którego danych nie ma w systemie kwota jest naliczana maksymalnie do 3 dni roboczych następnie towar odsyłany na koszt klienta z adresu z którego dotarł do firmy.

5.3. Niezależnie od technologi zawsze jest dokonywana próba na towarze klienta (1 szt), mająca na celu określenie możliwości wykonania zlecenia. Jeśli próba ukaże wady dostarczonego produktu co będzie skutkowało niezrealizowaniem zlecenia, klient pokrywa koszty próby uzależnione od technologi.

5.4. Do odzieży dostarczonej przez klienta należy doliczyć 1 dzień roboczy na wykonanie zlecenia, wynikający z pkt 5.3.


6. Ochrona danych osobowych

6.1. Klient, wypełniając Formularz zamówienia proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Reflect.pl, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).

6.2. Dane osobowe są przetwarzane przez Reflect.pl wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w § 1 pkt 1.5 niniejszego Regulaminu.

6.3.Klient ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Reflect.pl.

6.4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Sklepu internetowego www.reflect.pl


7. Ochrona praw autorskich

7.1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.reflect.pl są własnością Reflect.pl lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

7.2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.reflect.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Reflect.pl lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

7.3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.reflect.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

7.4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Reflect.pl lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.


8. Postanowienia końcowe

8.1. Przed złożeniem zamówienia Kupujący proszony jest o zapoznanie się z powyższą treścią Regulaminu. Złożenie zamówienia w firmie Reflect Group oznacza akceptację regulaminu przez Klienta.

8.2 Regulamin dostępny jest na stronie Internetowej pod adresem: www.reflect.pl/regulamin.html . Na żądanie klienta Regulamin jest wysyłamy pocztą elektroniczną lub drukowany i przekazywany osobiście klientowi. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Reflect.pl, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach roboczych od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

8.3 O zmianach w powyższym Regulaminie Klienci będą informowani na stronie Internetowej Regulaminu pod adresem: www.reflect.pl/regulamin.html gdzie będzie widoczna data ostatniej modyfikacji regulaminu. 

8.4 Wszelkie spory będą rozstrzygane we właściwym sądzie w Poznaniu, według siedziby Reflect.

8.5 W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe.

8.6. Regulamin obowiązuje od dnia 12.01.2018 roku.

Zaufali nam

31,463 Klientów
94,575 Zamówień
61 Pracowników
13 Lat na rynku